Sekcije za prevenciju bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja
u osnovnim i srednjim školama u opštini Kotor


Na osnovu ciljeva utvrđenih Akcionim planom za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Crnoj Gori, kao i Nacionalnim planom akcije za mlade, tokom školske 2008-2009. godine započelo je sprovođenje programa za unaprijeđivanje vannastavnih aktivnosti u oblasti prevencije bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja u školama.

U 5 osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Kotor osnovane su sekcije za prevenciju bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja za čije rad je Kancelarija obezbjedila tehničku opremu u cilju promovisanja savremenih tehnologija u preventivnim programima za mlade.

Program rada sekcija kreiran je i sprovodi se uz pomoć stručnih saradnika Kancelarije, i obuhvata obuku nastavnika, okupljanje zainteresovanih grupa učenika VII i VIII razreda (do sada je uključeno oko 200 učenika), i obrađivanje tema kao što su upoznavanje sa faktorima rizika u vršnjačkoj grupi, porodici i zajednici, osnovnih intervencija i načina da se pomogne vršnjaku u problemu i sl. U realizaciju programa uključeni su i mladi volonteri kancelarije u svojstvu vršnjačkih edukatora.

Sekcije su uključene i u sprovođenje kampanje za promociju zdravih stilova života i alternativnih programa za mlade u opštini Kotor, a kroz program se unaprijeđuje i saradnja kancelarije sa zajednicom, kroz uspostavljanje uslova za kontinuirano sprovođenje preventivnih programa u obrazovnim ustanovama.
Copyright © 2008. all right reserved. Prevencija Kotor