Opštinski koordinacioni odbor (OKO)

Budući da je kao jedna od prioritetnih aktivnosti Akcionog plana za prevenciju narkomanije kod djece I omladine u Crnoj Gori i formiranje opštinskih stručnih tijela za koordinaciju aktivnosti subjekata koji se bave bolestima zavisnosti, tokom 2007. godine u opštini Kotor uspostavljena je neformalna mreža koja okuplja 15 relevantnih organizacija i institucija iz oblasti zdravstva, obrazovanja, službi bezbjednosti, tužilaštva, socijalne zaštite i sl.

Mreža je formirana i djeluje sa ciljem postizanja veće efikasnosti u prevenciji na lokalnom nivou, a u pravcu omogućavanja efikasnije saradnje, stalnog protoka i razmjene informacija, identifikacije potreba u zajednici, osmišljavanja aktivnosti i nadzora nad njihovom realizacijom.

Rad mreže koordinira Kancelarija za prevenciju narkomanije, a program rada zasnovan je na konceptu sveobuhvatne prevenciju u zaejdnici za čiju je primjenu u Crnoj Gori nadležna prof. dr. Sintija Timons sa Univerziteta Oklahoma iz Sjedinjenih američkih država, USA.Copyright © 2008. all right reserved. Prevencija Kotor